Leidraad meten van CO2-emissie, grondstofverbruik en circulariteit bij bouwmaterialen

Circulair inkopen, biobased inkopen, duurzaam inkopen, iedereen moet en wil er wat mee maar hoe dan? Om deze vraag te beantwoorden is een leidraad gemaakt in opdracht van de Buyer Group Bouwmaterialen – het circulaire alternatief. Deze leidraad biedt een overzicht van tooling om circulariteit van producten te kunnen meten en monitoren. De Buyer Group Bouwmaterialen is een initiatief van PIANOo en wordt uitgevoerd door Cirkelstad onder begeleiding van bureau ZOOOW! | building formats.

Het onderzoek is uitgevoerd door Eco-Intelligence. De resultaten zijn in de Buyer Group Bouwmaterialen gepresenteerd voor het verdere ontwikkelen van een marktvisie en strategie voor het inkopen en aanbesteden van producten.

Het doel van deze leidraad is het leveren van een ondersteuning bij het maken van keuzes voor methoden en tools bij de aanbesteding of inkoop van bouwmaterialen. De methoden en tools zijn gericht op CO2-reductie, grondstofgebruik en circulariteit.

Wie aan de slag wil met het meten van de indicatoren CO2-emissie, grondstofverbruik en circulariteit in bouwmaterialen, komt al gauw terecht in een woud aan termen zoals MPG/MKI, GPR, MCI, LCA, BREEAM, Platform CB’23, TCO, C2C, GSES – NPC, EPG/BENG. Wat houden deze termen in? Hoe kunnen ze bijdrage aan het inkoopproces? Deze leidraad geeft duidelijkheid hoe de methode, tool of indicator achter deze termen toepasbaar zijn.

Op basis van de input van de deelnemers aan de Buyer Group Bouw- materialen is bepaald welke meest gebruikte methoden en tools naast elkaar worden uitgelicht.

Basisuitgangspunt

Het beperken van CO2-uitstoot en grondstofverbruik zijn de basisuitgangspunten als meegegeven door PIANOo aan de Buyer Group Bouwmaterialen. Welke methoden en tools geven hierbij het vereiste inzicht en welke aanvullende indicatoren zijn van belang om op een juiste wijze duiding te geven aan circulariteit?

Aanvullende indicatoren circulariteit

De leidraad beperkt zich niet tot de genoemde indicatoren (CO2- emissie, grondstofverbruik en circulariteit in bouwmaterialen). Voor het meten aan circulariteit zijn ook andere indicatoren van belang, zoals losmaakbaarheid, gebruik van toxische materialen, potentieel voor hergebruik of recycling, technische levensduur van het bouwproduct.

Learn More

Expo 2020 werkt samen met het Nederlandse bedrijf GSES System om de meest duurzame Wereldtentoonstelling in de geschiedenis te organiseren

Met het nieuwe softwareplatform van GSES System kan World Expo de duurzaamheids prestaties van zijn toeleveringsketen valideren

Dubai, 7 oktober 2021 – Expo 2020 Dubai streeft ernaar de meest duurzame Wereldtentoonstelling in de geschiedenis te zijn en heeft samengewerkt met het Nederlandse bedrijf Global Sustainable Enterprise System (GSES) om de duurzaamheidsprestaties van de belangrijkste belanghebbenden tijdens het evenement te meten en erover te rapporteren.

Het op maat gemaakte softwareplatform, speciaal ontwikkeld door GSES voor Expo 2020, meet de duurzaamheids impact van de leveranciers en de landenpaviljoens van het evenement – wat resulteert in uitgebreide beoordelingskaarten, gebaseerd op onafhankelijke audits, die de duurzaamheids prestaties meten.
Bij het organiseren van een evenement zo groot als Expo 2020 Dubai, is het transparant houden van supply chains een uitdagende taak. Met het doel om de meest duurzame World Expo tot nu toe te hosten, wordt het echter een absolute must. Kelly Ruigrok, CEO van GSES System benadrukt: “Zonder een alles-in-één systeem om duurzaamheids prestaties te beheren, wordt het bijna onmogelijk om ervoor te zorgen dat uw supply chain en evenement duurzaam is. Expo 2020 realiseerde deze uitdaging en vond zijn oplossing in het GSES-systeem.”

GSES System ontwikkelde het softwareplatform op basis van de RISE-richtlijnen die Expo 2020 al heeft ontwikkeld, de eerste in zijn soort in de regio. Expo 2020 gaf GSES de opdracht om de online RISE-richtlijnen op hun softwareplatform te ontwikkelen, dat de gegevensverzameling van alle leveranciers van Expo 2020, landenpaviljoens en de duurzaamheids prestaties van partners automatiseert en faciliteert.

Met behulp van de GSES-beoordelingskaarten kon Expo 2020 zijn leveranciers, internationale deelnemers en exposanten verifiëren om aan de hoge duurzaamheidsnormen te voldoen. Het aansluiten van de RISE-richtlijnen met het softwareplatform en ervoor zorgen dat iedereen die betrokken is bij Expo 2020 zich aan deze richtlijnen hield, was de eerste stap. Het platform faciliteerde vervolgens het verificatieproces en de duurzaamheidsclaims van zijn leveranciers en belanghebbenden

De samenwerking tussen Expo 2020 en GSES kwam tot stand vanuit een handelsmissie over innovatie, georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens Abu Dhabi Sustainability Week. De samenwerking werd het afgelopen jaar officieel met GSES System en werd toen een directe leverancier voor Expo.

H.E. Lody Embrechts, ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in de VAE, zei: “Het thema van het Nederlands Paviljoen ‘Uniting Water, Energy, Food’ draagt bij aan meer bewustzijn en internationale samenwerking bij het bereiken van enkele van de Sustainable Development Goals (SDG’s). In het paviljoen laten we zien hoe we door samen te werken kunnen bijdragen aan het behalen van een deel van de SDG’s en zo de footprint zo klein mogelijk te maken. We zijn verheugd dat het Nederlandse bedrijf GSES System zulke geavanceerde meettechnieken voor duurzame impact heeft ontwikkeld die bijdragen aan deze belangrijke doelen”.

Dina Storey, Director, Sustainability Operations, Expo 2020 Dubai, zei: “We hebben een brede aanpak gevolgd om onze duurzaamheids doelen voor de hele site te bereiken, en onderstreepten onze gedurfde ambities met grootse actie om duurzaamheid te integreren in al onze ervaringen en activiteiten. Onze samenwerking met GSES System staat symbool voor deze inspanningen, ondersteund door de duurzaamheids verplichtingen van onze belanghebbenden terwijl we samenwerken om een van de meest duurzame wereldtentoonstellingen in de geschiedenis te organiseren en een zinvolle, meetbare impact te creëren buiten de site en onze 182-daagse run .”

In een interview straalde Ruigrok een gevoel van trots uit dat het GSES-systeem dat zij heeft opgericht de leverancier is die Expo 2020 Dubai van het proces kan voorzien. Ze voegde eraan toe: “Dit bewijst de wereld dat GSES System echt wereldleider is op het gebied van geverifieerde ESG- en duurzaamheids beoordelingen, met topklanten zoals Univé, ABN Amro Bank, IFS – en nu Expo 2020 Dubai. Het meest opwindende moment voor mij is wanneer leveranciers en internationale deelnemers, zodra ze zijn geverifieerd, hun GSES RISE Rating-kaart kunnen delen om hun duurzaamheids prestaties te communiceren. Ik kan niet wachten op dat moment en ik ben ongelooflijk trots op mijn team! “

De GSES-beoordelingskaarten zullen transparant toegankelijk zijn via het softwareplatform, waarbij de RISE-richtlijnen van Expo 2020 het potentieel hebben om het nieuwe ecolabel in de hele regio te worden, aangezien andere organisaties hun duurzaamheids gerelateerde beleid aanpassen.

Learn More

Expo 2020 collaborates with Dutch company GSES System in efforts to host the most sustainable World Expo in history

GSES Systems’ new software platform allows World Expo to validate the sustainability performance of its supply chain

Dubai, 07 October 2021 – Striving to be the most sustainable World Expo in history, Expo 2020 Dubai has collaborated with Dutch company Global Sustainable Enterprise System (GSES) under efforts to measure and report the sustainability performance of key stakeholders across the event. Specifically developed by GSES for Expo 2020, the tailored software platform measures the sustainability impact of the event’s suppliers’ and Country Pavilions – resulting in comprehensive rating cards, based on independent audits, that measure sustainability performance.
When organizing an event as big as Expo 2020 Dubai, keeping supply chains transparent is a challenging task. However, with the goal of hosting the most sustainable World Expo to date, it becomes an absolute must. GSES System CEO Kelly Ruigrok emphasizes that “Without an all-in-one system to manage sustainability performance, it becomes nearly impossible to ensure that your supply chain and event is sustainable. Expo 2020 realized this challenge and found its solution in the GSES System.”

GSES System developed the software platform based on the RISE Guidelines already developed Expo 2020, the first of their kind in the region. Expo 2020 tasked GSES with developing the online RISE Guidelines on their Software Platform, which automates and facilitates the data collection of all Expo 2020 suppliers, Country Pavilions and partners’ sustainability performance.

Using the GSES rating cards, Expo 2020 was able to verify its suppliers, International Participants, and exhibitors to meet its high sustainability standards. Joining the RISE Guidelines with the software platform and ensuring everyone involved in Expo 2020 abided by these guidelines was the first step. The platform then facilitated the verification process and sustainability claims of its suppliers and stakeholders.

The collaboration between Expo 2020 and GSES came to fruition from a trade mission on innovation, organized by the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands during Abu Dhabi Sustainability Week. The collaboration became official this past year with GSES System then becoming a direct supplier for Expo.

H.E. Lody Embrechts, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to the UAE, said, “The Netherlands Pavilion’s theme of ‘Uniting Water, Energy, Food’ contributes to more awareness and international cooperation in achieving some of the Sustainable Development Goals (SDGs). At the pavilion, we will be showcasing how working together we can contribute towards achieving some of the SDGs, thereby reducing the footprint too as low as possible. We are delighted that the Dutch company GSES System has developed such sophisticated measurement techniques regarding sustainable impact that help contribute to these important goals”.

Dina Storey, Director, Sustainability Operations, Expo 2020 Dubai, said: “We have adopted a wide-ranging approach to achieving our site-wide sustainability goals, underscoring our bold ambitions with grand action to integrate sustainability into all of our experiences and operations. Our collaboration with GSES System is emblematic of these efforts, supported by the sustainability commitments of our stakeholders as we work together to host one of the most sustainable World Expos in history and create a meaningful, measurable impact beyond the site and our 182-day run.”

In an interview, Ruigrok radiated a sense of pride that the GSES System which she founded is the supplier able to provide Expo 2020 Dubai with the process. She added, “this proves to the world that GSES System truly is world leading in the field of verified ESG and sustainability ratings, with top clients that include Univé, ABN Amro Bank, IFS – and now, Expo 2020 Dubai. The most exciting moment for me is when suppliers and International Participants, once they are verified, can share their GSES RISE Rating card to communicate their sustainability achievements. I cannot wait for that moment and I am incredibly proud of my team!”

The GSES rating cards will be transparently accessible through the software platform, with Expo 2020’s RISE Guidelines having the potential to be the new eco-label across the region as other organizations adapt their sustainability-related policies.

Learn More

GSES System is very proud to extend their partnership with certification institution UCSL!

GSES System is very proud to extend their partnership with certification institution UCSL!

UCSL United Certification Systems Limited is an international auditing company focused on voluntary certification of business against standards of sustainable use of the Earth resources.

Learn More

GSES Taxonomy Module launched

GSES Taxonomy Module launched

Thanks to the Global Sustainable Taxonomy System, companies across the globe can now measure and improve their sustainability performance according to the EU Taxonomy Law & Regulations.

The Global Sustainable Taxonomy System is powered by GSES and accessible to its members.

Learn More

Translate