Algemene Voorwaarden ND-Instituut B.V.

Deze voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de producten, websites en diensten van het ND-Instituut B.V. (“NDI”) die hier worden vermeld (de “Diensten”). Het NDI doet u een aanbieding door u in de gelegenheid te stellen een abonnement te nemen op de Diensten en/of de Diensten te gebruiken of te bestellen. U aanvaardt deze Voorwaarden uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk door een GSES-account aan te maken, door de Diensten te gebruiken of door de Diensten te blijven gebruiken nadat u op de hoogte bent gebracht van een wijziging in deze Voorwaarden. Lees deze Voorwaarden en maak er een afdruk van en bewaar deze Voorwaarden voor uw administratie, want het NDI staat er niet voor in dat zij een exemplaar bewaart. Het NDI is gevestigd in Berkel en Rodenrijs en ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 68317239. De laatste wijziging van deze algemene voorwaarden heeft plaatsgevonden op 14 december 2018. Het NDI is een afkorting van: het Nationaal Duurzaamheid Instituut.

1. PRIVACY

Wij nemen uw privacy serieus en nemen de wettelijke bepalingen zoals de Algemene verordening gegevensbescherming daarvoor in acht. Hierna wordt beschreven hoe het NDI omgaat met Data bestanden, eventuele foto’s, documenten, eventuele audio, digitale werken en eventuele video’s die u uploadt, opslaat of deelt via het GSES-platform. Door de Diensten van het NDI te gebruiken erkent u dat u akkoord bent gegaan met deze Algemene Voorwaarden en dat u het privacybeleid hebt gelezen en begrepen en geeft u het NDI toestemming de genoemde gegevens te verzamelen, te gebruiken en bekend te maken zoals hier is bepaald. Om een account te maken op het GSES-platform en onze Diensten te gebruiken, moeten we bepaalde informatie verzamelen en verwerken. Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van de producten en functies die u gebruikt. Het kan de volgende gegevens betreffen:

– een uniek id-nummer dat aan uw account is gekoppeld om de bijbehorende informatie te kunnen identificeren;
– uw aanmeldgegevens, zoals de datum en tijd, gegevens over het product waarbij u zich hebt aangemeld, uw aanmeldingsnaam;
– naam en contactgegevens, waaronder uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens;
– referenties: wachtwoorden, wachtwoordhints en soortgelijke beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor authenticatie en toegang tot het account;
– demografische gegevens: gegevens over u, zoals uw geslacht, land en voorkeurstaal;
– betalingsgegevens: gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet;
– gebruiksgegevens van Diensten: gegevens over de functies die u gebruikt, de items die u koopt en de webpagina’s die u bezoekt;
– apparaat-, connectiviteit- en configuratiegegevens: gegevens over uw apparaat en over het netwerk dat u gebruikt om verbinding te maken met ons platform; een unieke id die is toegewezen aan uw apparaat, uw IP-adres, uw besturingssysteem en uw browserversie;
– foutrapporten en prestatiegegevens: gegevens over de prestaties van de producten en eventuele problemen die u daarmee ondervindt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij mogelijk een diagnose uitvoeren van problemen met de producten die u gebruikt of diensten die u afneemt. Daarnaast komen de gegevens van pas ter verbetering van ons aanbod. Afhankelijk van uw product en instellingen, kunnen foutrapporten gegevens bevatten zoals het type of de ernst van het probleem, details van de software of hardware die betrokken is bij een fout, de inhoud van bestanden op het moment van optreden van een fout en gegevens over andere software op uw apparaat. U bent en blijft beslissingsbevoegd ten aanzien van de gegevens die wij verzamelen. U kunt weigeren persoonlijke gegevens te verstrekken, maar als u ervoor kiest om geen gegevens over te dragen die nodig zijn om gebruik te maken van onze producten of services, zult u die mogelijk niet kunnen gebruiken. U heeft te allen tijde het recht om te informeren naar de gegevens die het NDI van u heeft. U heeft het recht om te verzoeken dat deze gegeven worden verwijderd of worden gewijzigd, of overgedragen. We gebruiken persoonsgegevens alleen om de producten en de services die wij aanbieden, te kunnen leveren en verbeteren, en voor de essentiële bedrijfsvoering. Dit omvat het werken met de producten, het onderhouden en verbeteren van de prestaties van de producten, met inbegrip van het ontwikkelen van nieuwe functies, onderzoek en het bieden van klantondersteuning. Data blijft uw eigendom en wordt uitsluitend anoniem gebruikt. Het NDI doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo slaan we de persoonsgegevens op die u aanlevert op in een virtuele kluis, die alleen voor u toegankelijk is en in beveiligde gebouwen is opgeslagen. Wanneer we via internet zeer vertrouwelijke gegevens overdragen (zoals een creditcardnummer of wachtwoord), beschermen we die gegevens door het gebruik van versleuteling.

2. INHOUD

Onze Diensten stellen u in staat om bijvoorbeeld uw Data op te slaan of te delen. Wij claimen geen eigendomsrechten met betrekking tot deze Data. Die Data blijven uw eigendom en u bent er verantwoordelijk voor.
a. U verklaart en garandeert dat u voor de duur van deze Voorwaarden beschikt over (en zult beschikken over) alle benodigde rechten voor de door u geüploade, opgeslagen of gedeelde inhoud c.q. Data op of door middel van de Diensten, en dat het verzamelen, gebruiken en bewaren ervan door middel van de Diensten geen rechten van anderen schendt. Hoewel het NDI op gezette tijden back-ups maakt garandeert zij niet dat dit steeds de laatste versie van het platform betreft en/of de meeste recente Data en/of andere inhoud betreft. We raden u dan ook sterk aan regelmatig back-ups te maken van uw eigen Data. Het NDI is niet verantwoordelijk voor de hiervoor genoemde inhoud c.q. Data of het materiaal dat anderen uploaden, opslaan of delen door middel van onze Diensten.
b. Voor zover het noodzakelijk is om de Diensten aan u en anderen te leveren (mogelijk met inbegrip van het wijzigen van de afmetingen, vorm of indeling van Data om deze beter te kunnen opslaan of weer te geven aan u), om u en de Diensten te beschermen en om de producten en diensten van het NDI te verbeteren, te verlenen of uit te breiden, verstrekt u het NDI het recht om de door u geüploade, opgeslagen of gedeelde inhoud c.q. Data, geanonimiseerd te kopiëren, te bewaren, te verzenden, anders in te delen, te distribueren via communicatiemiddelen en weer te geven op of via de Diensten. Geanonimiseerde Data is op geen enkele wijze te herleiden naar de eigenaar of het object dat het betreft.
c. U staat er zelf voor in dat de door u geüploade, opgeslagen of gedeelde inhoud c.q. Data juist en volledig zijn.
d. Het NDI zal de Data op geen enkele wijze commercieel (laten) gebruiken, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

3. GEDRAGSCODE

a. Inhoud, materialen of handelingen die in strijd zijn met deze Voorwaarden, zijn niet toegestaan. Door in te stemmen met deze Voorwaarden, neemt u de verplichting op u om u te houden aan
deze regels:
i. Onthoud u van activiteiten die vals of misleidend zijn (bijvoorbeeld geld vragen onder valse voorwendselen, zich voordoen als een ander, of die Diensten manipuleren om gamestatistieken te vervalsen, of de ranglijst, beoordelingen of opmerkingen te beïnvloeden).
ii. Verzend geen spam met hierin NDI logo’s en/of het GSES Member Certificate en/of verwijzingen naar het NDI of het GSES-systeem. Met spam wordt in grote aantallen verzonden ongewenste, ongevraagde e-mail, inzendingen, contactverzoeken, tekstberichten (sms) of expresberichten bedoeld.
iii. Probeer niet opzettelijk beperkingen met betrekking tot de toegang tot of beschikbaarheid van de Diensten te beïnvloeden.
iv. Maak geen inbreuk op de rechten van anderen (bijvoorbeeld ongeautoriseerd delen van Data die niet van u zijn).
v. Onthoud u van activiteiten die de privacy van anderen schenden.
vi. Verleen geen hulp aan anderen om deze regels te overtreden.
b. Handhaving. We behouden ons het recht voor om de door u geüploade, opgeslagen of gedeelde inhoud c.q. Data te weigeren indien i) beperkingen die zijn opgenomen in de verschillende abonnementen en voor de Dienst zijn vastgesteld, worden overschreden dan wel bij gebreke van dergelijke beperkingen ii) in strijd wordt gehandeld met Fair Use waarbij alsdan wordt berekend wat het gemiddelde verbruik c.q. gebruik per gebruiker is welke uitkomst vervolgens als beperking zal gelden. Indien u een van de verplichtingen hiervoor onder 3a opgesomd niet nakomt of anderszins deze Voorwaarden schendt, kunnen we maatregelen tegen u ondernemen, met inbegrip van (zonder beperking) het stoppen van de levering van de Diensten of het sluiten van uw GSES account met onmiddellijke ingang, indien daar aanleiding toe is, of het blokkeren van
communicatie (e-mail of expresberichten) naar en van de Diensten. We behouden ons tevens het recht voor op enig moment de door u geüploade, opgeslagen of gedeelde inhoud c.q. Data te verwijderen of uit de Diensten te verwijderen, indien we erop worden gewezen dat het toepasselijk recht of deze Voorwaarden mogelijk erdoor wordt/worden geschonden. Tijdens het onderzoeken van vermoede schendingen van deze Voorwaarden behoudt het NDI zich het recht voor de door u geüploade, opgeslagen of gedeelde inhoud c.q. Data te bekijken om de zaak op te lossen.

4. DE DIENSTEN EN ONDERSTEUNING GEBRUIKEN

a. Uw GSES-account. Voor het gebruik van de Diensten hebt u een GSES-account nodig. Hiermee kunt u zich aanmelden bij producten, websites en diensten die worden geleverd door het NDI.
i. Er zijn verschillende typen accounts:
– Free Membership: dit is een gratis account. Door registratie krijgt u toegang verscheidene gratis diensten op het GSES-platform.
– Full Membership: dit is een betaald account, waarmee u toegang krijgt tot de schema’s van het zogeheten “House of Sustainability”. Met het abonnement krijgt u uitgebreidere privileges en toegang tot uw GSES Scorecard, die gebaseerd is op de schema’s. Full members ontvangen een GSES Member Certificate. Ook krijgt u gratis toegang tot het GSES-platform waarop derde partijen aanvullende diensten aanbieden op het gebied van duurzaamheidprestatiemetingen.
– Special Membership: voor specifieke Diensten, bijvoorbeeld voor een specifieke sector, kan NDI een Special Membership in het leven roepen. Dit is altijd maatwerk en NDI is vrij om dergelijke Special Memberships wel of niet aan te bieden.
ii. Het GSES Member Certificate wordt beschikbaar gesteld om aan te tonen dat u actief bezig bent uw duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Met het certificaat laat u zien dat u deel uitmaakt van onze community. Het is bedoeld voor marketing- en promotiedoeleinden en mag uitdrukkelijk niet gebruikt worden als keurmerk zonder schriftelijke toestemming van het NDI.
iii. Een account aanmaken. U kunt een GSES-account aanmaken door u online aan te melden voor de Free Membership, de Full Membership of voor een Special Membership aanbieding.
iv. Door u aan te melden, verklaart u dat u meerderjarig bent volgens de normen van het land waar u woont, of geldige toestemming hebt.
v. De abonnementskosten voor de Full Memberships zijn gestaffeld, gebaseerd op uw omzet. Indien uw omzet stijgt of daalt dient u dit voor de jaarlijkse abonnementsverlenging aan het NDI te melden. Indien achteraf blijkt dat uw omzet lager is dan uw werkelijk gegenereerde omzet, dan ontvangt u een aanvullend factuur met een correctie op de eerder gefactureerde abonnementsprijs. Dit aanvullende factuur dient u dan binnen drie werkdagen te betalen, anders is NDI gerechtigd de Dienstverlening op te schorten.
vi. U stemt ermee in geen valse, onjuiste of misleidende gegevens te gebruiken tijdens uw aanmelding voor een GSES-account. In sommige gevallen is het mogelijk dat een derde partij u een GSES-account heeft toegewezen.
vii. Indien u uw GSES-account hebt ontvangen van een derde partij, beschikt de betreffende derde partij mogelijk over aanvullende rechten met betrekking tot uw account, zoals het verkrijgen van toegang tot of het verwijderen van uw GSES-account. Lees eventuele aanvullende voorwaarden die de derde partij aan u heeft verstrekt goed door. Het NDI draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot deze aanvullende voorwaarden. Indien u een GSES-account maakt in naam van een entiteit, bijvoorbeeld uw bedrijf of werkgever, verklaart u dat u beschikt over de wettelijke bevoegdheid om de betreffende entiteit te binden aan deze
Voorwaarden. U kunt uw GSES-account niet overdragen aan een andere gebruiker of entiteit. Houd uw accountgegevens en wachtwoord geheim, om uw account te beschermen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in het kader van uw GSESaccount.
viii. Gebruik van het account. Uw GSES-account blijft alleen actief indien u het gebruikt en de daarbij behorende betalingen tijdig en volledig voldoet. Indien hier niet aan wordt voldaan, zal uw GSES-account als inactief worden beschouwd en wordt het door ons gesloten. Zie artikel 4c voor de gevolgen van het sluiten van een GSES-account.
ix. U kunt uw GSES-account eenzijdig sluiten. Indien dit gebeurt voor het einde van de abonnementsperiode hebt u geen recht op restitutie van het reeds betaalde abonnementsgeld voor de resterende periode, tenzij wettelijk of in het kader van een specifieke aanbieding voor de Dienst anders is bepaald. Indien we redelijkerwijs kunnen aannemen dat uw GSES-account op frauduleuze althans niet toegestane wijze wordt gebruikt door een derde partij (bijvoorbeeld als gevolg van inbreuk op het account), kan het NDI uw account opschorten totdat u het eigendom van het account kunt terugvorderen. Afhankelijk van de aard van de inbreuk, is het mogelijk dat we gedwongen zijn de toegang tot de door geüploade, opgeslagen of gedeelde inhoud c.q. Data of een deel ervan te blokkeren. Indien u problemen ondervindt bij de toegang tot uw GSES-account, kunt u via de contactgegevens zoals opgenomen op de website bij het NDI terecht voor ondersteuning.
b. Naast het recht op annuleren dat u hebt overeenkomstig hetgeen is bepaald in het artikel “Restitutiebeleid” hieronder (artikel 9g), kunt u op enig moment en om welke reden dan ook specifieke Diensten annuleren of uw GSES-account sluiten. U kunt uw GSES-account sluiten door een verzoek daartoe te sturen aan het NDI via de contactgegevens zoals die zijn opgenomen op de NDI website. Wanneer u ons vraagt uw GSES-account te sluiten, schorten we het account gedurende 60 dagen op voor het geval dat u van gedachten verandert. Na de periode van 60 dagen, wordt uw GSES account gesloten. Zie artikel 4c hieronder voor een gedetailleerde uitleg van wat gebeurt op het moment dat uw GSES account wordt gesloten. Indien u zich binnen deze periode van 60 dagen weer aanmeldt, wordt uw GSES-account geheractiveerd.
c. Op het moment dat uw Diensten worden opgezegd of uw GSES-account wordt gesloten (door u of door ons), gebeurt het volgende: Ten eerste eindigen uw recht tot het gebruik van de Diensten en uw licentie voor het gebruik van ons Platform inclusief eventuele software die bij de Diensten hoort onmiddellijk. Ten tweede verwijderen we de door geüploade, opgeslagen of gedeelde inhoud c.q. Data behorende bij uw GSES-account, of dissociëren we deze anderszins van u en van uw GSES-account (tenzij we de wettelijke verplichting hebben tot het bewaren ervan). Als gevolg daarvan zult u geen toegang meer kunnen verkrijgen tot de Diensten (of de inhoud die u hebt opgeslagen op de Diensten) waarvoor u een GSES-account nodig hebt. Zorg voor een regelmatig back-upplan. Ten derde verliest u mogelijk de toegang tot informatie die u hebt
verkregen of tot de door geüploade, opgeslagen of gedeelde inhoud c.q. Data. 
d. Voor de Diensten hebt u een internetverbinding nodig. Mogelijk hebt u ook aanvullende apparatuur nodig. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van alle benodigde verbindingen, abonnementen en/of apparatuur die nodig zijn voor het gebruik van de Diensten en voor het betalen van de kosten die door de provider(s) van uw verbindingen, abonnementen en apparatuur in rekening worden gebracht. Deze kosten komen bovenop eventuele kosten die u ons voor de Diensten betaalt. Deze kosten worden niet door ons vergoed. Informeer bij uw provider(s) om te bepalen of dergelijke kosten van toepassing zijn. Indien er iets belangrijks te melden valt met betrekking tot de Dienst die u gebruikt, sturen we u dergelijke mededelingen en informatie die de wet ons verplicht aan u te verstrekken toe via het emailadres
dat is gekoppeld aan uw GSES-account. Klantenondersteuning voor de Diensten werkt als volgt: indien u fouten bemerkt of anderszins een klacht heeft verzoeken wij u vriendelijk ons daar een melding van te sturen. De contactgegevens daarvoor staan op onze website.

5. GEBRUIK VAN APPS EN DIENSTEN VAN DERDEN.

Onze Diensten kunnen het voor u mogelijk maken toegang te verkrijgen tot producten, diensten, websites, koppelingen, inhoud, materiaal of toepassingen van derden (bedrijven of personen anders dan het NDI) (“Apps en Diensten van Derden”) en deze aan te schaffen. De Apps en Diensten van Derden kunnen u ook in staat stellen de door u geüploade, opgeslagen of gedeelde inhoud c.q. Data op te slaan bij de uitgever, provider of exploitant van de Apps en Diensten van Derden. Het is mogelijk dat door de Apps en Diensten van Derden een privacybeleid aan u wordt gepresenteerd of dat u wordt gevraagd aanvullende gebruiksvoorwaarden te aanvaarden voordat u de App of Dienst van Derden kunt installeren of gebruiken. Lees die eventuele aanvullende voorwaarden en privacy beleidsdocumenten door voordat u Apps of Diensten van Derden verkrijgt of in gebruik neemt. Eventuele aanvullende voorwaarden brengen op geen enkele wijze verandering aan in deze Voorwaarden. Het NDI geeft geen intellectuele eigendomsrechten aan u in licentie als onderdeel van Apps en Diensten van Derden. U stemt ermee in elk risico en elke aansprakelijkheid in verband met uw gebruik van deze Apps en Diensten van Derden te aanvaarden. U stemt ermee in dat het NDI niet verantwoordelijk is voor problemen die voortkomen uit het gebruik ervan. Het NDI is niet verantwoordelijk voor informatie die wordt verstrekt door derden. Indien en voor zover het NDI gebruik maakt van diensten van derden staat zij in voor de naleving van de wettelijke bepalingen, zoals die voorvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In voorkomende gevallen zal het NDI met u een bewerkers- respectievelijk verwerkersovereenkomst sluiten en zal het NDI dat tevens doen met derden voor zover die kwalificeren als onderbewerkers c.q. onderverwerkers.

6. BESCHIKBAARHEID VAN DIENSTEN

a. De Diensten, Apps en Diensten van Derden, of materialen of producten die worden aangeboden door middel van de Diensten zijn mogelijk van tijd tot tijd niet beschikbaar, worden mogelijk op beperkte basis aangeboden of variëren mogelijk afhankelijk van uw regio of apparatuur. 
b. Het NDI streeft ernaar de Diensten altijd toegankelijk te laten zijn. Alle online diensten hebben echter zo nu en dan te kampen met storingen en onderbrekingen wegens bijvoorbeeld overmacht of al dan niet gepland onderhoud. In het geval van uitval of verstoring van de Dienst, is het mogelijk dat u de door geüploade, opgeslagen of gedeelde inhoud c.q. Data niet kunt bereiken. We raden u sowieso aan regelmatig een back-up te maken van de door u geüploade, opgeslagen of gedeelde inhoud c.q. Data ongeacht of u die opslaat met de Diensten van het NDI of die u opslaat met Apps en Diensten van Derden.

7. UPDATES VOOR DE DIENSTEN OF WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

a. Wij zullen u zoveel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen als we deze Voorwaarden wijzigen. We kunnen deze Voorwaarden onder meer wijzigen indien dit redelijkerwijs nodig is vanwege
(i) het toepasselijk recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een wijziging in de wetgeving;
(ii) een advies en/of gerechtelijk bevel op basis van het toepasselijk recht;
(iii) de ontwikkeling van de Diensten;
(iv) technische redenen;
(v) operationele vereisten; of
(vi) wijzigingen van de voorwaarden in het voordeel van de gebruiker (vii) zwaarwegende redenen.

We stellen u op de hoogte van de voorgenomen wijziging voordat deze van kracht wordt, hetzij via een e-mailbericht, of langs andere redelijke weg. We geven u ten minste 30 dagen voordat de wijziging van kracht wordt de gelegenheid de Diensten op te zeggen. Indien u de Diensten gebruikt nadat de wijzigingen zijn ingegaan, betekent dit dat u onverkort instemt met de nieuwe voorwaarden. Indien u niet instemt met de nieuwe voorwaarden, dient u te stoppen met het gebruik van de Diensten en uw GSES-account te sluiten overeenkomstig artikel 4c. We zullen u ook uitdrukkelijk op dit feit wijzen op het moment dat we u informeren over de voorgenomen wijziging van deze Voorwaarden.
b. Om gebruik te kunnen maken van het GSES-platform dient Windows 8 / macOS High Sierra 10.13 of hoger op u computer geïnstalleerd te zijn. Om onze dienstverlening en beveiliging te optimaliseren worden oudere besturingssysteemversies niet ondersteund. We controleren automatisch of uw besturingssysteem geschikt is voor onze Diensten.
c. We werken voortdurend aan verbetering van de Diensten en kunnen op enig moment de Diensten wijzigen, functies ervan verwijderen, of stoppen met het bieden van toegang tot Apps en Diensten van Derden, bijvoorbeeld indien onze overeenkomst met de derde partij ons niet langer toestaat hun materiaal beschikbaar te maken, indien het voor ons niet langer haalbaar is de Dienst te leveren, indien de technologie zich verder heeft ontwikkeld, of indien feedback van klanten aangeeft dat een wijziging noodzakelijk is. We zullen u vooraf op de hoogte stellen indien een wijziging in de Diensten ervoor zou zorgen dat u de toegang tot Uw Inhoud verliest. In het geval van betaalde Diensten zullen we u ook van tevoren op de hoogte stellen van andere wezenlijke veranderingen in de Diensten. Behalve in zover vereist door het toepasselijk recht hebben we niet de verplichting materialen of toepassingen die u eerder hebt aangeschaft opnieuw voor download beschikbaar te stellen of te vervangen. Als we een betaalde Dienst zonder reden volledig beëindigen, zullen we de door u betaalde bedragen terugbetalen in verhouding tot het resterende deel van de Dienst waarop u nog recht had vóór de beëindiging.

8. SOFTWARELICENTIE

Softwarelicentie. Software die door ons wordt verstrekt als onderdeel van de Diensten dan wel door u wordt gebruikt ter uitvoering van de Diensten is onderworpen aan deze Voorwaarden en/of voorwaarden van derden, tenzij een afzonderlijke GSES-licentieovereenkomst wordt afgesloten.

a. Indien u zich houdt aan deze Voorwaarden, verlenen we het recht om op wereldwijde basis onze website, het GSES-platform en de daarmee of daarvoor te gebruiken software gedurende de looptijd van uw abonnement te gebruiken voor het overeengekomen gebruik. De software of website die onderdeel is van de Diensten kan programmacode van derden bevatten. Scripts of code van derden naar welke een koppeling is opgenomen vanuit de software of vanaf de website, wordt aan u in licentie gegeven door de derden die eigenaar zijn van dergelijke code, niet door het NDI. Mededelingen, indien van toepassing, met betrekking tot de programmacode van derden worden uitsluitend opgenomen om u te informeren.

b. De software wordt in licentie gegeven, niet verkocht, en het NDI behoudt zich alle rechten met betrekking tot de software voor die niet uitdrukkelijk op grond van deze Voorwaarden door het NDI worden verleend. Deze licentie geeft u niet het recht om, en het is u niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door het toepasselijk recht, om:
i. technologische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de software of Diensten te omzeilen of te overbruggen;
ii. software of andere aspecten van de Diensten die zijn opgenomen in of toegankelijk zijn door middel van de Diensten te disassembleren, decompileren, decoderen, hacken, emuleren of reverse engineeren, uitgezonderd en slechts voor zover de toepasselijke wetgeving inzake auteursrecht dit uitdrukkelijk toestaat;
iii. componenten van de software of Diensten te scheiden voor gebruik op verschillende apparaten; 
iv. de software of Diensten te publiceren, te kopiëren, te verhuren, in lease te geven, te verkopen, te exporteren, te importeren, te distribueren of uit te lenen, tenzij het NDI
uitdrukkelijk toestemming hiertoe verleent;
v. de software, softwarelicenties of rechten voor toegang tot of gebruik van de Diensten over te dragen;
vi. de Diensten te gebruiken op een niet-geautoriseerde wijze die het gebruik ervan door anderen zou kunnen belemmeren, of om toegang te verkrijgen tot een dienst, gegevens, account of netwerk;
vii. toegang tot de Diensten mogelijk te (laten) maken en/of een door het NDI geautoriseerd apparaat door ongeautoriseerde toepassingen van een derde of derden te laten gebruiken.

9. BETALINGSVOORWAARDEN

Indien u een Dienst aanschaft, gelden deze betalingsvoorwaarden voor uw aankoop en stemt u hiermee in.
a. Kosten: als voor een bepaald gedeelte van de Diensten kosten in rekening worden gebracht, stemt u ermee in deze kosten te betalen. De prijs die voor de Diensten wordt vermeld is exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven. Een overzicht van de geldende tarieven c.q. kosten vindt u op onze website. De aldaar opgenomen tarieven zijn onder voorbehoud van wijziging en onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten. Het NDI behoudt zich dan ook het recht voor de aldaar opgenomen tarieven op enig moment te wijzigen. U bent geheel zelf verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke belastingen en andere kosten. Nadat we u ervan op de hoogte hebben gesteld dat we geen tijdige, volledige betaling van u hebben ontvangen, kunnen we de Diensten opschorten of beëindigen indien u niet onmiddellijk volledige betaling verricht. Opschorting of beëindiging van de Diensten wegens niet betalen kan resulteren in het verlies van toegang tot en gebruik van uw account en de daarmee geassocieerde inhoud.
b. Uw factureringsaccount. Op het moment dat u zich aanmeldt voor een Dienst wordt u gevraagd een betaalwijze op te geven voor het betalen van de kosten voor de Dienst. Het NDI maakt hierbij gebruik van de betalingsdiensten van zogeheten payment providers. Door gebruik te maken van de Diensten van het NDI stemt u in met het verrichten van betalingen via dergelijke payment providers. Op het gebruik van de diensten van dergelijke partijen zijn hun algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing. U treft die aan op de site van de door u zelf gekozen payment provider. Het is mogelijk dat er een vergoeding van u gevraagd wordt indien u kiest voor payment providers die extra kosten in rekening brengen. Dit zal altijd specifiek tijdens de betalingsprocedure vermeld worden. Daarnaast stemt u ermee in dat het NDI gebruikmaakt van bijgewerkte accountgegevens betreffende de door u geselecteerde betaalwijze die door de betrokken bank of het toepasselijke betalingsnetwerk worden verstrekt. U stemt ermee in uw account en de daaraan verbonden gegevens juist en volledig te houden en in geval van wijzigingen het NDI daarvan per email (zie voor de contactgegevens de website) op de hoogte te brengen zodat we of door ons ingeschakelde derden (payment providers) uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen in verband met uw transacties. Als u ons de opdracht geeft uw betaalwijze niet meer te gebruiken en geen andere betaalwijze aanbiedt na kennisgeving van ons om dat binnen een passende termijn te doen, hebben wij gegronde redenen om uw betaalde Dienst op te schorten of te beëindigen of niet uit te voeren. Wijzigingen die u aanbrengt in uw factureringsaccount, hebben geen gevolgen voor de kosten die we ten laste van uw factureringsaccount in rekening hebben gebracht voordat we redelijkerwijs in staat waren uw wijzigingen in het factureringsaccount te verwerken.
c. Facturering. Door een betaalwijze te verstrekken aan het NDI (i) verklaart u dat u bevoegd bent tot het gebruiken van de opgegeven betaalwijze en dat u alle betaalgegevens naar waarheid en nauwkeurig hebt verstrekt; (ii) machtigt u het NDI de kosten voor de Diensten of beschikbare inhoud aan u in rekening te brengen via de door u verstrekte betaalwijze; en (iii) machtigt u het NDI u kosten in rekening te brengen voor betaalde functionaliteit van de Diensten waarvoor u zich verkiest aan te melden of die u verkiest te gebruiken terwijl deze Voorwaarden van kracht zijn. Zoals vermeld, kunnen we kosten in rekening brengen (a) vooraf, (b) op het moment van aanschaf, (c) kort na aanschaf of (d) op terugkerende basis bij abonnementsdiensten. We kunnen u het maximale bedrag in rekening brengen waarvoor u goedkeuring hebt gegeven en we zullen u van tevoren op de hoogte stellen van wijzigingen in het bedrag dat periodiek in rekening wordt gebracht voor abonnementsdiensten en, in het geval van een prijswijziging, in de gelegenheid stellen de Diensten op te zeggen voordat de prijswijziging ingaat. Wij kunnen u in één keer kosten in rekening brengen voor meer dan een van de voorafgaande factureringsperioden voor bedragen die nog niet eerder zijn verwerkt tenzij dit op grond van dwingend recht niet is toegestaan.
d. Automatische verlenging. Als automatische verlenging is toegestaan in uw land, zal uw abonnement automatisch worden verlengd aan het einde van de looptijd. Voordat Diensten worden verlengd voor een nieuwe termijn, sturen we u een herinnering per e-mail en stellen we u op de hoogte van eventuele prijswijzigingen overeenkomstig artikel 9h. Nadat we u eraan hebben herinnerd dat u hebt gekozen voor automatische verlenging van de Diensten, kunnen we de Diensten automatisch verlengen aan het einde van de huidige dienstperiode en u de op dat moment geldende prijs voor de verlengingstermijn in rekening brengen, tenzij u ervoor hebt gekozen de Diensten op te zeggen, zoals hieronder beschreven. We zullen u ook eraan herinneren dat we de kosten voor de verlenging van de Diensten door middel van de door u gekozen betaalwijze in rekening zullen brengen, ongeacht of deze op de verlengingsdatum reeds aan ons kenbaar is gemaakt of later is verstrekt. We zullen u ook instructies bieden over de wijze waarop u de Diensten kunt opzeggen. U moet de Diensten opzeggen voor de verlengingsdatum om te vermijden dat kosten in rekening worden gebracht voor de verlenging. 
e. Overzicht en fouten. Het NDI zal u per email een factuur sturen die voldoet aan de wettelijk eisen en aan hetgeen tussen u en het NDI is overeengekomen. Deze kunt u bekijken en afdrukken. Dit is het enige factureringsoverzicht dat we u bieden. Er kan een btw-factuur beschikbaar worden gesteld, afhankelijk van de Dienst en het land. Als we een fout maken op uw factuur, zullen we deze zo snel mogelijk corrigeren nadat u ons op de hoogte gesteld hebt. Het is raadzaam ons binnen 120 dagen nadat een duidelijke fout voor het eerst wordt vermeld op uw factuur op de hoogte te stellen, aangezien het voor ons eenvoudiger is een probleem op te lossen gedurende die periode.
f. Restitutiebeleid. Na registratie voor een Full Membership hebt u recht op een bedenktijd (een “Afkoelingsperiode”) van veertien (14) dagen vanaf de aankoopdatum, waarbinnen u met of zonder opgaaf van reden kunt opzeggen, mits u uw account nog niet hebt geactiveerd. De Afkoelingsperiode eindigt op het moment dat u de Dienst activeert. Daarna kan niet meer worden gerestitueerd tenzij dwingend recht anders bepaalt. Wanneer u digitale inhoud van ons aanschaft, vervalt uw recht op annulering zodra u begint met uploaden of downloaden. Tenzij wettelijk of in het kader van een specifieke aanbieding voor de Dienst anders is bepaald, zijn alle afnames van de Diensten onherroepelijk en wordt geen restitutie verleend. Indien u van mening bent dat het NDI u ten onrechte kosten in rekening heeft gebracht, dient u contact op te nemen met het NDI en zullen we de kwestie onderzoeken. Indien we restitutie of een tegoed bieden, zijn we niet verplicht in de toekomst dezelfde of een vergelijkbare restitutie te bieden. Dit restitutiebeleid doet geen afbreuk aan uw rechten op grond van het toepasselijk recht.
g. De Diensten opzeggen. De Diensten worden automatisch per jaar verlengd voor de duur van een (1) jaar tenzij sprake is van natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (Consumenten zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek) in welk geval het NDI de wettelijke regels voor verlenging in acht neemt. Beëindiging van de Diensten vindt plaats door opzegging tegen het einde van de lopende contractduur met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Raadpleeg de aanbieding waarin de Diensten worden beschreven, aangezien (i) u mogelijk geen restitutie ontvangt op het moment van opzegging; (ii) u mogelijk opzeggingskosten verschuldigd bent; (iii) u mogelijk alle kosten die in verband met de Diensten in rekening zijn gebracht voor de datum van opzegging moet voldoen; of (iv) u de toegang tot en het gebruik van uw account zou kunnen verliezen wanneer u de Diensten opzegt. Als u uw Diensten opzegt, worden uw Diensten beëindigd aan het eind van de lopende periode van de Dienst of, als we u op periodieke basis factureren, aan het einde van de periode waarin de annulering heeft plaatsgevonden.
h. Prijswijzigingen. Als een vaste looptijd en prijs geldt voor de geboden Dienst, dan blijft deze prijs gedurende de looptijd van kracht. Als u wilt doorgaan met de Diensten, zult u moeten instemmen met een nieuwe aanbieding en prijs. Indien uw Diensten op periodieke basis (bijvoorbeeld maandelijks) worden aangeboden, zonder specifieke looptijd, en geen proefaanbieding is, kunnen we de prijs van de Diensten per jaar verhogen, mits we u ten minste 30 dagen voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte stellen. U hebt de mogelijkheid de Diensten op te zeggen voordat de prijs wordt gewijzigd. Wanneer we u op de hoogte stellen van een prijswijziging, zullen we u ook laten weten dat de nieuwe prijs van kracht wordt als u de Diensten niet opzegt.
i. Betalingen aan u. Als we u een betaling verschuldigd zijn, stemt u ermee in ons tijdig van nauwkeurige informatie te voorzien die we nodig hebben om deze betaling aan u uit te voeren. U bent verantwoordelijk voor eventuele belastingen en toeslagen die u verschuldigd zou kunnen zijn als gevolg van deze betaling aan u. Als u ten onrechte een betaling ontvangt, kunnen we deze terugvorderen. U moet ook voldoen aan  eventuele andere voorwaarden die we verbinden aan uw recht op betalingen. Als u ten onrechte een betaling ontvangt, kunnen wij de betaling terugboeken of terugbetaling eisen. U stemt ermee in hierbij uw samenwerking te verlenen. Wij kunnen de betaling aan u ook zonder voorafgaande kennisgeving verlagen in verband met voorafgaande te hoge uitbetalingen.
j. Te late betalingen. In het geval van te late betalingen, dient u een vergoeding te betalen van de redelijke onkosten die wij maken voor het incasseren van achterstallige bedragen, met inbegrip van advocaatkosten en andere gerechtelijke kosten, een en ander met inachtneming van hetgeen daaromtrent wettelijk is toegestaan. We kunnen uw Diensten opschorten of beëindigen als u verzuimt op tijd volledige betaling te verrichten nadat we u een herinnering hebben verzonden – met de waarschuwing dat de Diensten zullen worden opgeschort en/of beëindigd – om uw betaling binnen een gepaste tijd te verrichten. U kunt opschorting of beëindiging voorkomen door de vereiste betaling te verrichten binnen de periode die in de herinnering wordt vermeld. Opschorting of beëindiging van de Diensten wegens niet betalen kan resulteren in het verlies van
toegang tot uw GSES account.

10. FORUMKEUZE EN LOCATIE VOOR GESCHILLENBESLECHTING

Op de (totstandkoming en uitvoering van de) Diensten is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen is de Nederlandse rechter bevoegd bij uitsluiting van enige andere rechter daarvan kennis te nemen tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders bepaalt.

11. GARANTIES

Garanties. Uitgezonderd in gevallen waarin we tekortkomingen met opzet hebben verborgen of tekortkomingen het gebruik van de diensten onmogelijk hebben gemaakt, leveren we de diensten “zoals deze zijn”, met “alle tekortkomingen” en “zoals deze beschikbaar zijn” en met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is opgenomen. We garanderen dus niet dat de informatie van de diensten te allen tijde correct of actueel is. U erkent dat computer- en telecommunicatiesystemen niet vrij van fouten zijn en zich zo nu en dan perioden van downtime kunnen voordoen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de diensten ononderbroken, actueel, nauwkeurig of vrij van fouten is. Wij en aan ons gelieerde ondernemingen, resellers, distributeurs, partners en leveranciers geven geen impliciete garanties af doch uitsluitend expliciete garanties die alsdan schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

12. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Het NDI is niet aansprakelijk voor de volledigheid, juistheid, omvang en kwaliteit van door of namens u geüploade, opgeslagen of gedeelde inhoud c.q. Data, materiaal of materiaal van derden, met inbegrip van koppelingen naar websites van derden en activiteiten die door gebruikers worden aangeboden. Dergelijke inhoud en activiteiten kunnen niet worden toegeschreven aan het NDI en vertegenwoordigen niet de standpunten van het NDI.

Het NDI aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor directe schade met een maximum van EUR 10.000,- (tienduizend euro) per kalenderjaar. Het NDI is niet aansprakelijk indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, waaronder maar niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering. Het NDI is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verzuim of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Voorwaarden voor zover het verzuim of de vertraging wordt veroorzaakt voor omstandigheden waarop het NDI redelijkerwijs geen invloed kon of kan uitoefenen (zoals arbeidsgeschillen, natuurrampen, oorlog of terroristische activiteiten, vandalisme, ongevallen of naleving van toepasselijk recht of bevelen van overheidswege). Het NDI zal proberen de gevolgen van deze gebeurtenissen zoveel mogelijk te beperken en de verplichtingen uit te voeren die niet door de omstandigheden zijn getroffen.

13. DIENST-SPECIFIEKE VOORWAARDEN

De voorwaarden in artikel 1 tot en met 12 zijn tevens van toepassing op specifieke diensten van het NDI zoals Data services of het geven van workshops, cursussen en dergelijke. Dit artikel bevat eventuele Dienst specifieke voorwaarden die van toepassing zijn naast de algemene voorwaarden. Indien en voor zover door het NDI Data-services worden verleend, staat het NDI niet in voor de volledigheid en correctheid van de Data. Deze Data zijn niet van het NDI maar van derden voor wie het NDI geen verantwoordelijkheid draagt en op wie het NDI geen invloed heeft inzake de Data. Het NDI staat er niet voor in dat het gebruik van de Data geschikt is voor het door afnemer van de Data beoogde doel. Het NDI is dan ook niet aansprakelijk voor de levering van de Data en het gebruik van de Data door afnemer.
Indien door of namens het NDI een workshop, opleiding, cursus of training wordt verzorgd, kan het NDI steeds vóór de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een workshop, opleiding, cursus of training zullen worden beheerst door hetgeen partijen dienaangaande schriftelijk zijn overeengekomen, dan wel bij gebreke daarvan worden beheerst door de volgende regeling:
– 100% van de kosten dienen te worden voldaan indien en voor zover de annulering uiterlijk 7 kalenderdagen voor de dag waarop de workshop, opleiding, cursus, training zou plaatsvinden
wordt gedaan;
– 50% van de kosten dienen te worden voldaan indien en voor zover de annulering uiterlijk 14 kalenderdagen voor de dag waarop de workshop, opleiding, cursus, training zou plaatsvinden
wordt gedaan;
– 25% van de kosten dienen te worden voldaan indien en voor zover de annulering uiterlijk 21 kalenderdagen voor de dag waarop de workshop, opleiding, cursus, training zou plaatsvinden
wordt gedaan.
– Annulering tot 21 kalenderdagen voor de dag waarop de workshop, opleiding, cursus, training zou plaatsvinden kan kosteloos geschieden. Elke annulering dient schriftelijk te worden gedaan bij
gebreke waarvan geen annulering wordt geacht te hebben plaatsgevonden. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het uitsluitende oordeel van het NDI aanleiding geeft, is zij gerechtigd de workshop, opleiding, cursus, training te combineren met één of meer andere workshops, opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of later tijdstip te laten plaatsvinden. Indien en voor zover het NDI hiertoe besluit over te gaan, bestaat geen recht op restitutie en/of vermindering en/of vergoeding van workshop-, opleidings-, cursus- en trainingskosten.

14. OVERIGE VOORWAARDEN

E-mails worden geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, behoudens tegenbewijs. U bent zelf verantwoordelijk voor ontvangst van uw e-mails, eventuele problemen met uw e-mailprovider komen niet voor rekening van het NDI.