Ready to be sustainable?

NEWS

GSES als basis voor duurzaam CSU bij de Johan Cruijff ArenA!

CSU zet als eerste leverancier van de Johan Cruijff ArenA het duurzaamheidsplatform GSES in. Het ‘Global Sustainable Enterprise System’ stelt CSU mede in staat haar prestaties in de Johan Cruijff ArenA op het gebied van duurzaamheid te meten, verifiëren en te beoordelen. Door middel van data- gedreven besluitvorming streeft CSU naar een steeds duurzamere bedrijfsvoering.

GSES: Een uniforme aanpak voor duurzaamheid

Kelly Ruigrok richtte in 2017 GSES op om de complexiteit van duurzaamheidscertificeringen en eco- labels te vereenvoudigen. Het platform vertaalt meer dan 550 certificaten naar meetbare KPI’s en biedt zo een universele taal voor duurzaamheid. Wereldwijd vertrouwen organisaties in meer dan 110 landen, met toonaangevende organisaties als Schiphol en Deloitte, op GSES voor het beheren en verbeteren van hun duurzaamheidsprestaties.

Kelly Ruigrok: “CSU’s keuze voor GSES toont hun vooruitstrevendheid in duurzaamheid. Door GSES te omarmen, laten ze zien dat meten, managen en verifiëren van duurzaamheid niet slechts idealen zijn, maar daadwerkelijk worden omgezet in actie. Samen werken we aan een wereld waarin duurzaamheid niet alleen wordt nagestreefd, maar ook bewezen en verbeterd wordt, stap voor stap.”

CSU’s Duurzame Initiatieven

CSU streeft ernaar de meest duurzame schoonmaakdienstverlener in Nederland te zijn. Vanuit deze vooraanstaande positie wil CSU haar branchegenoten, leveranciers, onderaannemers en klanten inspireren en meenemen in haar visie. De ambitie reikt verder dan alleen een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030; het uiteindelijke doel is om klimaatpositieve impact creëren.

CSU’s toewijding aan duurzaamheid, gecombineerd met innovatie en maatschappelijke betrokkenheid, bevestigt haar positie als voorloper in de schoonmaaksector. CSU zet zich in voor duurzaamheid en maatschappelijke impact door verschillende initiatieven en samenwerkingen. Een voorbeeld hiervan is het CSU Green & Social Impact-dashboard. Dit dashboard biedt ‘real-time’ inzicht in de CO2-impact van haar schoonmaakdienstverlening bij de klant, inclusief het gebruik van materialen, logistiek, stroomverbruik op locatie, en de mobiliteit van medewerkers.

Een ander recent initiatief is de overstap naar Gloovy Eco Gloves, als vervanging voor de traditionele wegwerphandschoenen. Deze nieuwe handschoenen worden op een milieuvriendelijkere wijze geproduceerd en zijn recyclebaar, waardoor een aanzienlijke hoeveelheid CO2-uitstoot wordt bespaard.

Daarnaast werkt CSU, samen met de Johan Cruijff ArenA, aan het Wonderboyz-project, waarbij jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking een essentiële rol spelen bij het schoon en representatief houden van het stadion. Door dit initiatief helpen CSU en de Johan Cruijff ArenA jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, aan een fijne werkplek en draagt het bij aan de gezamenlijke maatschappelijke betrokkenheid.

Over GSES

GSES is een alles-in-één systeem voor het meten, vergelijken en verifiëren van duurzaamheidsprestaties op product-, organisatie- en assetniveau. Organisaties die het SAAS-platform van GSES implementeren krijgen toegang tot slimme software tools en dashboard waarmee zij wereldwijd in staat zijn hun duurzaamheidsprestaties te meten, evalueren en verbeteren. Het platform gebruikt de Global Sustainable Enterprise Standard, een metanorm die meer dan 500 normen en certificaten vertaalt naar KPI’s, waardoor duurzaamheidsprestaties meetbaar en vergelijkbaar worden.

Over CSU

CSU is een toonaangevende schoonmaakdienstverlener in Nederland, met vestigingen in onder andere Uden, Amsterdam, en Groningen. Voor sectoren zoals zorg, onderwijs en kantoren is CSU al 55 jaar een betrouwbare partner. Met ruim 15.000 medewerkers richt CSU zich op duurzaamheid, goed werkgeverschap, hospitality en innovatie. CSU is meerdere malen bekroond met prestigieuze prijzen, zoals de Koning Willem I Prijs en het Keurmerk Schoon. Meer informatie is te vinden op www.csu.nl.

Met deze initiatieven en samenwerkingen blijft CSU de schoonmaakbranche inspireren en naar een duurzamere toekomst leiden.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*English Translation*

Empowering Sustainability: CSU’s Journey with GSES at the Johan Cruijff ArenA

CSU, as the first supplier to Johan Cruijff ArenA, is implementing the GSES sustainability platform. The ‘Global Sustainable Enterprise System’ enables CSU to measure, verify, and assess its sustainability performance at Johan Cruijff ArenA. Through data-driven decision-making, CSU strives for increasingly sustainable operations.

GSES: A uniform approach to sustainability

Kelly Ruigrok founded GSES in 2017 to simplify the complexity of sustainability certifications and eco-labels. The platform translates more than 550 certificates into measurable KPIs, providing a universal language for sustainability. Organizations in over 110 countries, including leading names like Schiphol and Deloitte, rely on GSES to manage, enhance and communicate their sustainability performance. 

 Kelly Ruigrok states, “CSU’s choice for GSES demonstrates their progressiveness in sustainability. By embracing GSES, they show that measuring, managing, and verifying sustainability are not just ideals but actions being implemented. Together, we are working towards a world where sustainability is not only pursued but also proven and improved, step by step.”

 CSU’s sustainable initiatives

 CSU aims to be the most sustainable cleaning service provider in the Netherlands. From this leading position, CSU seeks to inspire and involve its industry peers, suppliers, subcontractors, and clients in its vision. The ambition goes beyond achieving CO2-neutral operations by 2030; the ultimate goal is to create a climate-positive impact.

 CSU’s commitment to sustainability, combined with innovation and social engagement, affirms its leadership in the cleaning sector. CSU is dedicated to sustainability and social impact through various initiatives and collaborations. An example is the CSU Green & Social Impact dashboard, which provides real-time insight into the CO2 impact of its cleaning services at client sites, including the use of materials, logistics, on-site power consumption, and employee mobility.

Another recent initiative is the transition to Gloovy Eco Gloves, replacing traditional disposable gloves. These new gloves are produced in a more environmentally friendly way and are recyclable, significantly reducing CO2 emissions. Additionally, CSU collaborates with Johan Cruijff ArenA on the Wonderboyz project, where young people with physical or intellectual disabilities play a crucial role in keeping the stadium clean and presentable. Through this initiative, CSU and Johan Cruijff ArenA help young people with a distance to the labor market find rewarding jobs, contributing to their shared social commitment.

About GSES

GSES is an all-in-one system for measuring, comparing, and verifying sustainability performance at the product, organization, and asset levels. Organizations implementing the GSES SAAS platform gain access to smart software tools and dashboards, enabling them to measure, evaluate, and improve their sustainability performance worldwide. The platform uses the Global Sustainable Enterprise Standard, a meta-standard that translates more than 500 standards and certifications into KPIs, making sustainability performance measurable and comparable.

About CSU

CSU is a leading cleaning service provider in the Netherlands, with offices in Uden, Amsterdam, and Groningen, among others. For sectors such as healthcare, education, and offices, CSU has been a reliable partner for 55 years. With over 15,000 employees, CSU focuses on sustainability, good employment practices, hospitality, and innovation. CSU has been awarded prestigious prizes multiple times, including the King Willem I Prize and the Keurmerk Schoon. More information can be found at www.csu.nl. Through these initiatives and collaborations, CSU continues to inspire the cleaning industry and lead towards a more sustainable future.

 

Share this post

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

GSES Office

Hofplein 20, 3032 AC,
Rotterdam, The Netherlands

T: +31 (0) 850 603 039
E: info@gses-system.com

Socials

Ready to be

sustainable?

Translate »
Scroll to Top